Általános tájékoztatók

Solymár Nagyközség Önkormányzat adó számlaszámai
SWIFT kód: OTPVHUHB
Számlaszám
Számlaszám
Fízetendő adónem
Épitményadó
IBAN kód: HU07
11742245-15390125-02440000
Épitményadó
Helyi Iparűzési adó
IBAN kód: HU49
11742245-15390125-03540000
Iparűzési adó
Gépjárműadó
IBAN kód: HU20
11742245-15390125-08970000
Gépjárműadó
Magánszemélyek kommunális adója
IBAN KÓD: HU85
11742245-15390125-02820000
Magánszemélyek kommunális adója
Telekadó
IBAN kód: HU52
11742245-15390125-02510000
Telekadó
Késedelmi pótlék
IBAN kód: HU37
11742245-15390125-03780000
Késedelmi pótlék
Bírság
IBAN kód: HU94
11742245-15390125-03610000
Bírság
Talajterhelési díj
IBAN kód: HU30
11742245-15390125-03920000
Talajterhelési díj
Idegen bevételek
IBAN kód: HU52
11742245-15390125-10260009
Más önkormányzat által kimutatott tartozás
Illetékbeszedési
IBAN kód: HU04
11742245-15390125-03470000
Első fokú eljárási, jogorvoslati és adóigazolási illeték
Egyéb bevételek
IBAN kód: HU15
11742245-15390125-08800000
Más hatóságok által átjelentett közadók módjára beszedendő tartozások

Eljárási, jogorvoslati és egyéb illetékek

Gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása 10.000 forint
A természetes személy – ide értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása Illetékmentes

Adóigazolás (nemleges adóigazolás), együttes igazolás (nemleges együttes igazolás) kiadása iránti eljárás 3.000 forint
Ha egy beadványban több igazolást kérnek, az első példány után 3.000 forint illetéket kell fizetni.
Ugyanabban az eljárásban kiadott minden további, az első példánnyal azonos tartalmú igazolás után nem kell illetéket fizetni.

Első fokú határozat elleni fellebbezés
A fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, minimum 5.000 forint, maximum 500.000 forint.
Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 5.000 forint.

Gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke - A fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 15.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 15.000 forint.

Felügyeleti intézkedési iránti kérelem

A vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, minimum 5.000 forint, maximum 500.000 forint.
Ha a felügyeleti intézkedés iránti kérelem tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 5.000 forint.
Amennyiben a felügyeleti intézkedés iránti eljárást az adópolitikáért felelős miniszter folytatja le, a felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetéke a felügyeleti intézkedés iránti kérelemmel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 500 forint, de legalább 50.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.
Ha a felügyeleti intézkedés iránti kérelem tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg és az eljárást az adópolitikáért felelős miniszter folytatja le, a felügyeleti intézkedés illetéke 50.000 forint.

Végzés elleni fellebbezés
3.000 forint (ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni)
Végrehajtási kifogás 5.000 forint
Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés: 10 000 forint

Tájékoztatás a pálinkafőzés szabályainak változásairól

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonjogot a már meglévő berendezésekről 2015. január 15-ig kell teljesíteni.
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzését, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Első esetben ezt a bejelentést, a már meglévő berendezésekről 2015. január 15-ig kell teljesíteni.
A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosulnak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.

A Jöt. módosításának célja az Európai Uniós szabályokkal kapcsolatos harmonizációnak való megfelelés.

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak. Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság - solymári lakosok esetében, Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adóhivatala - jár el. [Jöt. 5. § (9) bekezdés]

Változik a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. [Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (4) bekezdés]

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. [Jöt. 67/A. § (7) bekezdés]

Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. E tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. [Jöt. 67/A. § (1) bekezdés]
Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. [Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés]

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére. [Jöt. 67/A. § (5) bekezdés]

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolás igazolja. [Jöt. 67/A. § (8) bekezdés]

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el. [Jöt. 67/A. § (9) bekezdés]

Felhívjuk figyelmüket, hogy a törvény hatályba lépését megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók. A törvény hatályba lépését követően előállításra kerülő párlatok tekintetében azonban már az új szabályokat kell alapul venni. [Jöt. 128/K. § (2) bekezdés]
A bérfőzésben előállított párlat után is - 2014. december 31. napjával - megszűnik az eddig 50 liter mennyiségig biztosított „0" forintos adómérték. A2015. január 1-jétől a szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat adója egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 167.000 forint (1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 835 forint), az 50 litert meghaladó mennyiségre 333.385 forint (1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 1667 forint). [Jöt. 64. § (3) bekezdés]
Fontos változás, hogy 2015. évben az önkormányzatnak fizetendő évi 1.000 forintos átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1.000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.
Tehát, aki jelenleg solymári lakos és 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztilláló berendezést vásárolt, bejelentést kell tenni Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál.

Erre a célra szolgáló nyomtatvány a község honlapjáról, a www.solymar.hu letölthető.

A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet. [Art. 172. § (1) bekezdés]

Adózáshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00