Lakossági információ tárgya
Telekértékesítési ajánlati felhívás
Lakossági információ tartalma


Telekértékesítési ajánlati felhívás


Solymár Nagyközség Önkormányzata (2083 Solymár, József A. u. 1. ) Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 31/2005. (XI.7.) sz. önk. rendeletének, 7 § (1) bek. alapján nyilvános pályázati ajánlattétel útján történő értékesítésre hirdeti meg a Solymár, belterület 1505/4 hrsz. alatt felvett, Solymár Nagyközség Önkormányzat tulajdonát 1/1 arányban képező, a szabályozási terv szerint lakóházzal beépíthető, 1 db építési telkét az alábbi feltételekkel:

A nyilvános ajánlattételi pályázat útján történő értékesítésének induló ára Solymár Nagyközség Képviselő-testületének döntése alapján: 10 000 000 Ft + ÁFA.

1.) A telek: az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 741 m2 alapterületű, természetben Solymár, Sport u. 1505/4 hrsz alatt található.

2.) A telek műszaki jellemzői:

Az ingatlan környezetében az alábbi közmű törzshálózatok épültek ki: víz, csatorna, gáz, villany, telefon és kábeltévé hálózat.

A vételár nem tartalmazza az ingatlan közműbe történő bekötését, annak megvalósításának műszaki költségei és engedélyeztetése az ingatlan tulajdonost (pályázót) terheli.

A telek beépíthetősége:

Az ingatlan KEL e-6 övezeti besorolású, mely szerint beépítési módja oldalhatáron álló, amennyiben a telekszélesség lehetővé teszi, szabadon álló beépítés is megengedett.
A megengedett legnagyobb beépítés 30%, az építménymagasság 5 m.

A telken maximum két önálló rendeltetési egységgel rendelkező épület helyezhető el.


3.) Az ingatlant terhelő kötelezettségek

Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Solymár Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képezi, per-, teher-, igénymentes.


4.) Az ajánlat benyújtásának általános szabályai:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell legalább a minimális vételár megadására vonatkozó nyilatkozatot, annak a szerződéskötés időpontjában történő egyösszegű fizetésének vállalásával.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a 30 napos ajánlati kötöttséget vállalja a vételár befizetésére, adásvételi szerződés elkészítésére. Amennyiben ezen időn belül kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan ismételten pályáztatásra kerül.


5.) Az ajánlat benyújtás helye, ideje, módja és tartalma:

Az ajánlati felhívás a Solymári Hírmondó 2010. november 19-i lapszámában, a www.solymar.hu honlapon, valamint Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre
Az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján www.solymar.hu: 2010. november 10.

A vételi ajánlatok benyújtásának határideje postán vagy személyesen: a Solymári Hírmondóban történő közzétételt követő 30. nap.

Személyes benyújtás helye: Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Titkársága

A vételi ajánlatot írásban kell benyújtani feladó nélküli, zárt borítékban Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének címezve. A borítékon jól láthatóan legyen feltüntetve: „Vételi ajánlat építési telekre. Csak a jegyző által bontható fel.” Elektronikus okiraton az ajánlat nem nyújtható be érvényesen.

Az ajánlatot egy eredeti példányban kell benyújtani.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát.
Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a kiírásban foglalt részletes pályázati feltételek elfogadása,
- az ajánlattevő által megfizetni vállalt ár összegét, amely nem lehet kevesebb, mint a jelen részletes pályázati feltételekben megjelölt induló ár,
- kötelezettségvállalást a vételár összegének megfizetésére vonatkozóan,
- magánszemély pályázó: családi és utónevét, ideértve a születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi azonosítóját, adóazonosítóját, adószámát, állampolgársága megjelölését,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatában megajánlott vételár az ajánlattevő rendelkezésre áll a szerződés megkötésének időpontjában,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban és a jelen részletes pályázati kiírásban foglaltakat az adásvétellel kapcsolatosan a pályázó magára nézve kötelezően elfogadja.

Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevők tudomásul veszik azt a körülményt, illetve hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az ajánlat bontásában illetve a pályázat elbírálásában résztvevő személyek személyes adataikat kezeljék, illetve kezelik, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért.


6.) Az ajánlat elbírálás módja, határideje:

Az ajánlattételi határidő után a pályázatok felbontása a jegyző által történik. A pályázatok felbon-tásánál a polgármesteren, a jegyzőn, a Képviselő-testület tagjain, a jegyzőkönyvet vezetőn kívül más jelen nem lehet, a pályázatok tartalmát a fenti személyeken kívül más nem ismerheti meg. A jelen pontban körülírt személyek a pályázatok felbontásakor tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kötelesek kezelni.

Az ajánlatok felbontásakor rögzíteni kell:
- az ajánlattevők nevét, állandó lakcímét,
- az ingatlan helyrajzi számát,
- a megajánlott vételár összegét,
- minősíteni kell az ajánlatot abból a szempontból, hogy érvényese, avagy nem érvényes.

Hiánypótlásra nincs lehetőség. Mivel az ajánlatkérő lehetőséget nem biztosít a pályázatok hiányosságai pótlására, hiányosságok esetén az ajánlat érvénytelen.

Az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokról a Képviselő-testület a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes véleménye alapján dönt. A beérkezett vételi ajánlatokat a Bizottságok az alábbi szempontok szerint bírálják el.

Szempontok:
1. Magasabb vételi ajánlat.
2. Bérlő.
3. Solymári lakos, vagy solymári telephely.
Több ajánlat esetén a magasabb vételi ajánlattevő nyeri el a vételi jogot.

Amennyiben solymári lakos/székhelyű és bérlő azonos ajánlatot tett, akkor a bérlő nyeri el a vételi jogot.

Amennyiben solymári lakos/székhelyű és egyéb kötődésű azonos ajánlatot tett, akkor a solymári/székhelyű lakos nyeri el a vételi jogot.

Teljesen azonos feltételek esetén a vételi jogról sorsolás dönt.

A beérkezett ajánlatokat a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az ajánlatok felbontását követő 10 napon belül összehívott együttes ülésén bírálja el.

7.) Solymár Nagyközség Önkormányzata azon jogát fenntartja, hogy érvényes ajánlatok benyújtása esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel se kössön szerződés.


8.) A döntésről való tájékoztatás:

A kijelölt bizottságok javaslatát követő Képviselő-testületi döntésről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és az önkormányzat honlapján tájékoztatja a lakosságot.

Solymár, 2010. november 04.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00