Lakossági információ tárgya
Méhek egészségügyi zárlata
Lakossági információ tartalma
Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
Budai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

2030 Érd, Bethlen Gábor u. 37.
Tel.: 06 23 523-886, Fax: 06 23 523-887
e-mail: szentendre@oai.hu

Kérem, hogy válaszlevelében iktatási számunkra hivatkozzon!

Ügyiratszám:
Tárgy: Települési zárlat
Ügyintéző: dr. Dobsa Aladár
Melléklet: 1db

Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Soylmár, József A.u.1.
2083

H A T Á R O Z A T


Pilisvörösvár város, Pilisszentiván község, Nagykovácsi község, Solymár nagyközség, valamint Piliscsaba nagyközség közigazgatási területét 2010.07.15-től mézelő méhek nyúlós költésrothadása megbetegedés miatt a betegség fennállásának idejéig méhekre vonatkozó állategészségügyi zárlat alá helyezem.

A zárlat fennállása idején:
1./ Tilos a fenti közigazgatási területekről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt, anyagot, használati tárgyat kivinni!
2./ Tilos a fenti közigazgatási területekre méheket beszállítani.
3./ Tilos a fentiek belső bármilyen forgalma.

Felkérem a területileg illetékes jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon közhírré tenni szíveskedjék.

E határozat ellen a kézbesítést követő 10 munkanapon belül a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Főigazgatójához címzett (1135 Budapest, Lehel út 43-47.), Hivatalomhoz (2030 Érd, Bethlen Gábor u. 37.) benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására hatóságomnál nincs lehetőség.

A határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül előzetesen végrehajtandó!


I N D O K O L Á S

Fentiek szerint határoztam, mivel .................................................................................................................................................................................alatt lévő méhészetében a méhegészségügyi vizsgálaton vett 1db lépmintából mézelő méhek nyúlós költésrothadását állapították meg, (vizsgáló intézet: MGSZHK ÁDI, ikt.szám: M2010-10017373 , kelt: 2010. 07.15.)
A települési zárlat szabályait a 70/2003 FVM rendelet tartalmazza.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi XLVI. Törvény 51. §.(3) e. pontjában biztosított jogkörömben, a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 17. § (1) pontja alapján a határozati részben foglaltak végrehajtását rendelem el.
A területi illetékességet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 218/2008.(VIII.30.) Korm. rendelet melléklete határozza meg.
A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 98.§-ának (1), 99.§ (1) bekezdése szerint biztosítottam.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2). 25. pontja alapján állapítottam meg.

A fellebbezés halasztó hatályát a fent hivatkozott törvény 42. § (1) d. bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, tekintettel a betegség tovaterjedésének fenyegető veszélyére.

Érd, 2010. július 15.

Tisztelettel:

dr. Gubis János
kerületi főállatorvos

Kapják:
- Címzett
- Nagykovácsi Község Polgármesteri Hivatala
- Piliscsaba Nagyközség Polgármesteri Hivatala
- Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatala
- Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
- Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
- Méhegészségügyi felelősök
- Ellátó hatósági állatorvos
- Irattár

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00