Lakossági információ tárgya
Szeptember 15.: adófizetési határidő!
Lakossági információ tartalma
Tisztelt Adózók!

Rövidesen olyan, adózás szempontjából fontos határidő következik be, amely mind a Tisztelt Adózók, mint az önkormányzati adóhatóság számára meghatározó. Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátása szempontjából kiemelt fontosságú az Ön(ök)től érkező adóbevétel.


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény {továbbiakban: Art.} 43.§-a alapján a Tisztelt Adózókat évente legalább egy alkalommal tájékoztatási jog illeti meg adószámlájuk egyenlegéről. A hivatkozott törvény rendelkezik arról is, hogy a túlfizetést, illetőleg tartozást mutató egyenlegről az Adóhatóságot milyen határidővel terheli a tájékoztatási kötelezettség. Az Art. 43.§ (8) bekezdése alapján, ha az adószámla tartozást vagy túlfizetést mutat, az önkormányzati adóhatóság az Adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózók részére október 31-ig értesítést ad ki.

Az önkormányzati adóhatóság az Adózó adókötelezettségeit és az arra teljesített befizetéseket adózónként vezetett adószámlán, ún. folyószámlán tartja nyilván. A folyószámla naprakészen tükrözi, hogy az Adózó az általa bevallott, illetőleg az adóhatóság által megállapított adókra milyen időpontokban milyen összegű befizetéseket teljesített, illetőleg milyen összegű támogatást igényelt és az adóhatóság erre milyen összegben teljesített kifizetéseket. Előfordul, hogy az Adózó az adófizetési kötelezettségnél az adótartozásnál kisebb, vagy nagyobb összeget fizet be, esetleg tévedésből valamely kötelezettségét az adóhatóság más számlájára teljesíti. Ekkor lehetőség van a téves befizetés, illetőleg a túlfizetés visszaigénylésére, átvezetésére.

Az Art. 37. §-a alapján a helyi adók, a gépjárműadó és más önkormányzat felé teljesítendő kötelezettségek második félévi részletét 2010.09.15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Az Ön korrekt tájékoztatása végett a „FIZETÉSI ÉRTESÍTŐT” még a 2010. szeptemberi fizetési határidő előtt postára adjuk. Így pontosan tájékozódhat – az esedékesség előtt – a későbbi fizetési kötelezettségeiről is.

Tisztelt Adózó! Szíveskedjen az „ÉRTESÍTŐ” kézhezvételét követően az abban szereplő adatokat egyeztetni a birtokában levő bizonylatokkal. Adókötelezettségét adóbevallásai és a hatóság döntései alapján, a befizetéseit és a kiutalásokat pedig a pénzintézeti utalások és az átutalási postautalványok alapján tartja nyilván az Adóhatóság. Eltérés esetén észrevételét a Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport, 2083 Solymár, József Attila u.1. címre szíveskedjék postázni. Amennyiben eltérést nem talált, úgy szíveskedjen intézkedni a tartozás, követelés megfizetése iránt. A fennálló kötelezettségeket adónemenként külön-külön, a megfelelő számlaszámra kell átutalni adószámuk pontos feltüntetésével.

A fizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező Adózónak {többnyire a vállalkozók} átutalási megbízással, a bankszámlával (pénzforgalmi számlával) nem rendelkező Adózónak {többségében magánszemélyek} belföldi postautalvánnyal (csekken) vagy folyószámlájáról történő átutalással kell teljesíteni. A csekken fizetőknek a postautalvány teljes kitöltöttségű.

Külön befizetési csekket kap a 220 Ft–ot elérő:
- esetlegesen meglévő adótartozásról (kézhezvételekor fizetendő megjegyzéssel);
- a 2010. szeptember 15-ig esedékes második félévi adóösszegekről, valamint
- egyéb, ezektől eltérő esedékességi határidővel fizetendő adóösszegekről.

Adókról röviden

A „Fizetési-Értesítő”-ben feltüntetésre került a folyó évben adóztatás alá vont ÉPÍTMÉNYADÓ-ban, és GÉPJÁRMŰADÓ-ban érintett „adótárgyak” ingatlanok, járművek adatai (helyrajzi szám, ingatlan címe, rendszám stb.), illetve megjelennek a tulajdonos 2010. évi fizetési kötelezettségei és a múlt év(ek)ről elmaradt esetleges tartozásai is.

Az önadózás szabályai szerint teljesítendő HELYI IPARŰZÉSI ADÓ és ADÓELŐLEG, a TALAJTERHELÉSI DÍJ, adónemek esetében a múltra és folyó évre szóló adókötelezettségek is ellenőrizhetőek.

Pótlék tartozásokról

Az esetlegesen meglévő adótartozás (a „Fizetési Értesítésben” kézhezvételekor fizetendő megjegyzéssel) késedelmi pótlékkal terhelt. A „Fizetési Értesítésben” a már esedékes tartozások után a késedelmi pótlék 2010.09.14. napjáig került felszámításra (a csekken is ez szerepel). Amennyiben ezt követően teljesít, úgy ennél magasabb összeget kell fizetnie. Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Más szervek, hatóságok követeléseinek (hátralékainak) végrehajtásáról

Az „EGYÉB illetve IDEGEN BEVÉTELEK” számlán jelennek meg olyan köztartozások, amelyeket az Önkormányzati Adóhatóság – a fizetés elmaradása esetén más szervek átjelentése alapján - adók módjára köteles behajtani. E köztartozások rendszerint nem adó jellegűek, ezekre a törvény hatálya az önkormányzati adóhatóság vonatkozásában csak a végrehajtás és az ezzel összefüggő nyilvántartás tekintetében terjed ki. Amikor az Adóhatóság adók módjára behajtandó köztartozás beszedése érdekében,
- megkeresésre - végrehajtási cselekményt foganatosít, úgy nem saját követelését érvényesíti. Ekkor hatásköre csupán arra terjed ki, hogy a tartozás jogosultjának megbízásából a megkeresésben megjelölt összeg (pl.: végrehajtási bírság, szabálysértési bírság, helyszíni bírság, megelőlegezett gyermektartási díj, érdekeltségi hozzájárulás stb.) behajtása érdekében intézkedjen. Ezen ügyekben az adóhatóság méltányosságot sem gyakorolhat.

Az adócsoport félfogadási időpontjai:

Hétfő: 13:00 – 18:00
Szerda: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Telefonszám: (26) 560-600 / 123-124-es mellék
Fax: (26) 560-606

E-mail: iparuzes@solymar.hu
E-mail: gepjarmu@solymar.hu
E-mail: ado@solymar.hu

Kérjük szíves megértésüket és segítő együttműködésüket.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Adócsoport

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00