Lakossági információ tárgya
Gépjárműátírás csak az új szabályoknak megfelelő szerződés alapján
Lakossági információ tartalma
Gépjárműátírás csak az új szabályoknak megfelelő szerződés alapján

2010. januártól változtak a gépjárművek adásvételének szabályai. A nem megfelelően megkötött adásvételi szerződések alapján július 1-jétől kezdődően nem is írják át az új tulajdonos nevére a gépkocsit az okmányirodák.

A jogszabályok eddig nem tették kötelezővé a szerződés érvényességi feltételeként az írásba foglalást, de az átíratás érdekében eddig is jellemző volt az írásbeli szerződéskötés. A 2009. évi CIX. törvény 48. § (2) pontja módosította a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §-át, mely szerint a jármű eladójának és a jármű új tulajdonosának, illetve az üzemben tartó személyének változás bejelentését teljes bizonyító erejű magánokirattal kell teljesíteni, amelynek kötelező tartalmi elemeit kormányrendelet állapítja meg. A 304/2009. (XII. 22.) kormányrendelet határozza meg, hogy a gépjármű-adásvételek után milyen dokumentumot kell beterjeszteni a hatóságoknak. Kötelező az írásos szerződés, melyet teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, azaz vagy két tanúnak kell aláírnia, vagy ügyvédnek kell ellenjegyeznie. A hatóságot az nem érdek li, hogy az autó mennyiért kelt el, vagy a vevő valóban megtekintette és kipróbálta-e. Az okmányirodák arra kíváncsiak, hogy a gépjármű visszterhesen vagy ingyenesen cserélt gazdát, valamint a jármű és a hozzá tartozó okmányok, továbbá a felek adataira és a jogügylet hatálybalépésének napjára.

Kötelező tartalmi elemek

A jogszabály tételesen felsorolja, hogy mit kell tartalmaznia szerződésnek, és azt is előírja, hogy nemcsak a tulajdonosváltozáskor, hanem az üzemben tartó személyének megváltozásakor is kötelező szerződést kötni.

A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog-változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszámadata, valamint lakcímadata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
a gépjárműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának, átvételének ténye, időpontja;
a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;
a jogügylet hatálybalépésének napja;
a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog-változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;
a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

A fentiek alapján a szerződésnek az alábbi jognyilatkozatokat is tartalmaznia kell:

1. Eladó jelen nyilatkozatban vállalja, hogy a 304/2009. (XII. 22.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változásostól számított 5 munkanapon belül a tulajdonjog változásáról készült okirat (adásvételi szerződés) okmányirodában történő benyújtásával (megküldésével) teljesíti. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti kötelezettségét nem teljesíti, a járművel kapcsolatos minden kötelezettség mindaddig az eladót terheli, amíg az új tulajdonos az átírási kötelezettségnek nem tesz eleget.

2. Vevő jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §. (1) bekezdésében rögzített 15 napon belül a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bejelenti a bejegyzésre jogosult hatóságnál, az okmányirodánál. A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti kötelezettségét nem teljesíti, és azt a bejelentésre történő felhívás kézhezvételét követően három munkanapon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során, hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okokból nem tudott eleget tenni, a közlekedési igazgatási hatóság a rendelet 76/A § (6) bekezdése a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból, és azt a nyilvántartásba bejegyzi.

4. Az eladó a vevőt a jármű műszaki állapotáról (esetleges sérüléseiről) részletesen tájékoztatta, aki ezt tudomásul vette. Az eladó kijelenti, hogy a jármű per- és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.

5. Felek tudomásul veszik, miszerint a 304/2009. (XII. 22.) kormányrendelet 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy az eladás bejelentésének ténye a teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása esetén sem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmi korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ebben az esetben a bejegyzés teljesítését az eljáró hatóság elutasítja.

6. A vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a rendelet 88/A § (1) bekezdése értelmében amennyiben bejelentési kötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a közlekedési igazgatási hatóság a tulajdonjogot bejegyzi a nyilvántartásba, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik, egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot (illetékes rendőrkapitányság).

A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű üzemben tartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás;
a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
a tulajdonos, az üzemben tartó, valamint az új üzemben tartó természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszámadata, valamint lakcímadata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzemben tartó részére történő átadásának-átvételének ténye, időpontja;
a járműnek üzemben tartó birtokába kerülési időpontja;
a jogügylet hatálybalépésének napja;
a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a k ülön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon belül eleget tesz;
a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Szankciók július 1-jétől

A rendelet 5. §-a csak 2010. július 1-jén lépett hatályba, ettől az időponttól kezdődően az okmányirodák nem jegyzik be a tulajdonos vagy üzemben tartó változását, ha a benyújtott okiratok nem tartalmazzák a jogszabályban meghatározott tartalmi elemeket. A rendelet értelmében, ha a magánokirat nem felel meg a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban való felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. A változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet a rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire, ami duplázódó illeték is lehet. Emellett külön kellemetlenség, ha új szerződést kell kötni, s a feleknek emiatt újra találkozniuk kell.

Az új előírások alapján ráadásul az eddigi 15 helyett az eladónak már csak 5 munkanap áll rendelkezésére a tulajdonosváltozás bejelentésére. Ha nem tisztázott, hogy éppen ki a kocsi tulajdonosa, akkor az autót kivonják a forgalomból. Azok az autóvásárlók, akik a törvényben előirt autóvásárlás bejelentését elmulasztják, akár szabálysértési eljárásra is számíthatnak.

A szerződések letölthetők

A könnyebb ügyintézés érdekében az okmányirodák honlapjaikon elérhetővé és letölthetővé tették az új előírásoknak megfelelő szerződésnyomtatványokat, de az okmányirodáknál személyesen is beszerezhetők a nyomtatványok. A nyomtatványboltokban azokat a szerződéseket érdemes keresni, amelyek 2010. május 1. után készültek. A kormányzati portálról (www.magyarorszag.hu) is letölthetők a szerződésminták, és részletesen tájékozódhatunk az ügyintézésről is.

Illetékek, díjak


A gépjármű-adásvétel bejelentésével egyidejűleg illetékfizetési kötelezettséggel is számolni kell, az illeték megfizetése nélkül nem fog az új tulajdonos nevére kerülni az autó.

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-je után 18 forint az alábbi eltérésekkel: az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24 forint, kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű esetén a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 400 forint, Wankel hajtómotorral üzemelő gépjármű esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3-je után 36 forint.
Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg, 9 ezer forint, minden más esetben 22 ezer forint illetéket kell fizetni.
Gépjármű, pótkocsi öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának megszerzése utáni illeték kétszerese.
Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzemben tartói jog megszerzése esetén a vagyonszerzési illeték 25 százalékát kell fizetni.
Az új forgalmi és az új törzskönyv kiállításáért is díjat kell fizetni, darabonként 6 ezer forintot.

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00